Tentative Programme of Srimat Swami Shivamayananda ji Maharaj

June 2018

1 – 3 : Kankurgachhi

4 – 6 : Gadadhar Ashram / Kankurgachhi

7 – 10 : Kankurgachhi

11, 12 : Belur Math

13 – 23 : Kankurgachhi

24 : Kolkata / Silchar / Karimganj

25 – 29 : Silchar

30 : Hailakandi

July 2018

1 – 4 : Hailakandi

5 : Hailakandi / Silchar

6 – 11 : Silchar

12 : Silchar / Kolkata

13, 14 : Kankurgachhi

15 – 18 : Belur Math

19 – Kankurgachhi

20 : Belur Math

21 – 30 : Kankurgachhi

31 : Barisha

Contact Address :

Swami Shivamayananda

Vice President
Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission

Ramakrishna Math (Yogodyan) 
7 Yogodyan Lane, Kankurgachi, Kolkata-700054, India
Phones : (033) 2320-6000 / 2320-2927
E-mail: [email protected]